Политика за поверителност

В качеството си на обработващ на лични данни, в рамките на на проект BG05M9OP001-4.001-0165 „Социални иновации в сферата на предприемачеството“ (надолу „проекта“), финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, Техникъл Трейнинг България ЕООД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашите лични данни.

 

За контакт с Техникъл Трейнинг България ЕООД:

Адрес: гр. София 1463 бул. Витоша №146, вх. Б, офис. 25

Електронна поща: technicaltraining.bg@gmail.com

тел.: +359 (2) 8139607

 

Администраторът на предоставените от Вас лични данни е Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“:

гр. София, ул. Триадица 2,

тел. 02 8119 600;

длъжностно лице Иван Ангелов – служител по сигурността на информацията,

ел. поща: ivan.angelov@mlsp.government.bg;

тел. 02 8119 444.

 

Цели на събирането и обработването

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва единствено и само за цели, свързани с изпълнението на проекта. Тези цели могат да бъдат:

 • Участие в обучения и информационни събития, предвидени по проекта;
 • Регистрация и използване на информационната платформа;

 

Обучения и информационни събития, предвидени по проекта

Техникъл Трейнинг България има задължение към Управляващия орган на проекта (Министерство на труда и социалната политика) да отчита всяка една своя дейност, финансирана по проекта и да доказва присъствието на предварително определен брой участници от целевата група. С цел отчитане на предвидените обучения и информационни събития, участниците в тях ще трябва да попълнят Анкетни карти, които ще съдържат данни за:

 • Три имена
 • ЕГН
 • Пол
 • Адрес
 • Имейл и телефон
 • Социално положение
 • Образование
 • Етнически произход

 

Обработването на тези данни произтича от законово задължение на управляващия орган на основание чл. 50, параграфи 2 и 3 от Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета относно изготвянето на годишен доклад по програмата и във връзка с чл. 5 и Приложения 1 и 2 от Регламент 1304/02013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета, съдържащи данни за относно участниците съгласно гореизброените характеристики.

Предоставените лични данни ще бъдат предоставени на Управляващият орган и в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН2020), поддържана от Централното координационно звено за срока на съхранение;

Срокът за съхранение е изчислен измежду два периода: три години считано от 31 декември на годината в която Сертифициращият орган е депозирал окончателно искане за плащане към Европейската комисия или пет години от възстановяването на окончателното плащане по проекта, по който участвам, който от двата срока настъпи по- късно. Срокът е определяем на основание чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и чл. 134 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета. Срокът на съхранение се удължава до окончателното приключване на одити, възражения или съдебни дела относно изпълнението на проекта, по който участвам;

След изтичане на срока на съхраняването, всеки един субект на данни има право да поиска от бенефициента и/или от Управляващия орган изтриването (да бъде „забравен“) на личните му данни.

 

Регистрация и използване на информационната платформа

Когато се регистрирате на информационната платформа, за да получите безплатен достъп до съдържанието й, Вие предоставяте Ваша лична информация, която е необходима за извършване на съответната услуга. Тази информация се записва в база данни, намираща се на защитен сървър, разположен в сървърно помещение в сградата на КЗЛД. КЗЛД използва предоставената от Вас информация само за извършване на изисканата от Вас услуга (използване на информационната платформа). Техникъл Трейнинг България може да предостави тази информация единствено на Управляващия орган с цел отчитане дейностите по проекта и се задължава да не ги предоставя на други трети лица.

 

Използване на бисквитки

„Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.

На нашия уеб сайт използваме „бисквитки” във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.

Сайтът на проекта използва следните бисквитки:

 • PHPSESSID – съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка” може да се използва само в текущата сесия.
 • Бисквитки, използвани за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Относно бисквитките, които генерира Google Analytics може да се информирате тук.

Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт.

В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

 

Лог файлове

Както повечето сайтове, сайтът на проекта събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация се пази на нашия уебсървър, разположен в сървърно помещение в сградата на Техникъл Трейнинг България.

 

Връзки към други уебсайтове

Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на проекта към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

 

Жалби и оплаквания

Вие имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни на следните координати:

e-mail: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdpc.bg

Адрес: ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон: 02/91-53-555

 

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни от Техникъл Трейнинг България, моля, свържете се с нас на адрес technicaltraining.bg@gmail.com