ЗНАЕШ, ЧЕ ИСКАШ ДА ЗАПОЧНЕШ БИЗНЕС, НО…
КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИШ?

Проект № BG05M9OP001-4.001-0165-C01 „Социални иновации в сферата на предприемачеството“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Oбща информация за платформата:

Настоящата онлайн информационна платформа e създадена в рамките на Проект „Социални иновации в сферата на предприемачеството“. Проектът се изпълнява от Техникъл Трейнинг България ЕООД по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Разработената платформа е част от дейност „Адаптиране и валидиране на социалната иновация чрез създаване и тестване на онлайн информационна платформа“. Въз основа на извършени проучвания на европейския опит и добри практики в сферата на предприемачеството, пазара на труда и качеството на работните места, платформата представлява адаптирана и валидирана социална иновация, пренесена от опита на италианския партньор по проекта Консорцио Ди Кооперативе Социали ЕВТ.

Цели и възможности:

Целта на онлайн информационната платформа е да даде възможност на своите потребители да се самообразоват относно различните възможни хипотези за създаване и развитие на фирма. Онлайн информационната платформа е създадена като виртуална симулация на работещ бизнес.

Всички заинтересовани лица от целевата група могат да се самообучават в процеса на разработване на модел на фирма, чрез проиграване на различни стандартни ситуации, действия и/или заемане на различни позиции (мениджъри, маркетинг специалисти, обслужване на клиенти и др.).

ПРАВИЛНИТЕ СТЪПКИ ЗА РАБОТЕЩ БИЗНЕС
Форми на регистрация и осъществяване на предприемаческа дейност

Форми на регистрация и осъществяване на предприемаческа дейност

Потребителите ще се образоват за основните форми на учредяване на стопанска дейност, както и последователност от стъпки и действия, законови изисквания и проекто документи. Описани са и специфичните изисквания за социални предприемачества.

Бизнес планиране

Бизнес планиране

Потребителите ще могат да се образоват за ключовите елементи и изискванията към планиране на един успешен бизнес. Ще могат да разиграят свой собствен бизнес план, изяснявайки спецификите на своята бизнес идея. Ще могат да ползват типови разработени документи, които обуславят един бизнес план – стратегия, цели, пазарна ориентация, маркетинг и реклама, финансов план, ресурси и други.

Описание на различните основни роли/функции в една фирма

Описание на различните основни роли/функции в една фирма

(Мениджър, Продажби, Доставки, Човешки Ресурси и др.). Потребителите ще могат да избират всяка една позиция и да се самообразоват за основните изисквания, отговорности и функции за тях

Описание на основните процеси и изисквания към тях в една фирма

Описание на основните процеси и изисквания към тях в една фирма

Потребителите ще могат да изяснят за себе си (в зависимост от типа основна дейност на фирма, която са решили да изяснят) кои са основните и спомагателни процеси, какви са взаимовръзките между тях, изискванията за тяхната реализация, управления и мониторинг, индикатори за качество и принципи на документиране.

Информация за полезни връзки

Информация за полезни връзки

Интернет сайтове, свързани с регистрация и осъществяване на стопанска дейност, описание на всички законови изисквания, като са публикувани проекто разработени документи, необходими за управление и администриране на един бизнес (Бизнес план, процесни диаграми, длъжностни характеристики, трудов и граждански договори, договор за доставка и други);

Идентификация и описание на основните проблеми и рискове

Идентификация и описание на основните проблеми и рискове

Идентификация и описание на основните проблеми и рискове, които могат да се появят при реализация на нов бизнес, включително и в сферата на социалното предприемачество, както и способите и добрите практики за тяхното предотвратяване и преодоляване.