Примерна структура на Маркетингов план

 1. Продуктова стратегия
 • какви са характерните черти и ползите от продуктите ви;
 • в какъв стадий от жизнения цикъл е всеки продукт
 • каква е желаната позиция на всеки продукт съответстващ на конкуренцията за най-важните критерии за покупка;
 • какви са разходите за промяна на продукта;
 • каква е стратегията за всеки продукт, за продуктовата линия.
 1. Стратегия за дистрибуция
 • къде трябва да продаваме,
 • какви са приоритетните пазари;
 • какви са най-добрите методи и дистрибуционни канали за достигане до приоритетните целеви пазари;
 • какъв е дистрибуционния план, по който продуктите ще постигнат пазарните цели.
 1. Ценова стратегия
 • каква е критичната точка за бройки и приход за планирания период;
 • на какво ниво трябва да е определена базисната цена за всеки продукт;
 • за планирания период каква ще бъде стратегията за елементите извън базовата цена.
 1. Стратегия за популяризиране
 • какви са логото и промоционалното послание;
 • какви видове от популяризаторски изразни средства и тактики трябва да бъдат използвани, за да се посрещнат маркетинговите цели;
 • от колко персонал и от какъв вид ще се нуждаем при продаване на продуктите.
 1. Стратегия за продажбите
 • Комуникационна стратегия със заинтересованите страни:
 • Обяснете ценовата стратегия;
 • Опишете плана за дистрибуция;
 • Опишете стратегията за продажби;
 • Детайлен комуникационен план;
 • Идентифицирайте основните етапи при представянето, които могат да бъдат дефинирани и измерими.

Мениджмънт план

Персонал – какви са ролята / функциите на екипа, който ще реализира идеята;

 • кой е ключовия персонал, каква е неговата квалификация;
 • какви са задълженията и отговорностите на всяка позиция;
 • каква организационна структура е най-благоприятна (организационна схема).

Управление – каква е управленската структура,

 • кой има отговорността за контрол, какви са неговите функции/роли.

Оперативен план

 1. Цели
 • какви са оперативните цели на бизнеса.
 1. Дейности
  • как предприятието ще отговори на исканията на клиентите на оперативно ниво;
  • как ще се управлява обслужването на клиентите;
  • как ще се подсигури ефективния процес и качествения контрол на операциите;
  • какви са разходите от продуктовия план и изискванията за паричните потоци;
  • какви са единичните разходи за всеки продукт.

 

 • Определете процеса на производство;
 • Опишете снабдителната верига;
 • Опишете съоръженията заедно с необходимите подобрения;
 • Представете списък с необходимото оборудване, включително мебели и инсталации;
 • Управленска информационна система.

 

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МАРКЕТИНГОВ ПЛАН

Проучване на пазара

Новите предприемачи, а дори и опитните собственици на малки предприятия, задължително трябва да се съобразят с пазарните проучвания, като си направят съответните изводи. Пазарно проучване всъщност е събирането, организацията и анализът на информацията, събрана от вашата целева аудитория. Тези данни могат да бъдат първични или вторични.

Първични данни

При тях основните данни идват от информацията, която събираме чрез собствените си усилия. Този тип изследвания на пазара са най-ценни за вашия маркетингов план, защото вие сте в състояние да контролирате точно каква информация ви е необходима.

Вторични данни

Това са данни, които също можете да използвате успешно за целите на маркетинговите си изследвания, но тези данни са събрани от някой друг. Това биха могли да бъдат например различни доклади от агенции, данни от статистиката, търговски организации, частни фирми, журналистически проучвания, анкети и така нататък. Тези доклади могат да бъдат много полезни, но все пак те не могат да отговорят на всички въпроси или да  решат всичките ви проблеми, свързани с вашия бизнес план.

Извършване на първични изследвания

Ако ще извършвате първични изследвания, вероятно искате да имате някаква ориентация как точно да съберете информацията. Ето два метода, за които е доказано, че работят добре:

Лични интервюта

Персоналното интервю е информацията, събрана лице в лице от член на целевия пазар. Може да се проведе на живо, а също и по телефона или интернет. Едно такова изследване с много хора е доста полезно. Разбира се, интервюто трябва да се извърши задълбочено, а после да се систематизират и обобщят изказаните мнения за вашия продукт или услуга. Недостатък на този метод е, че отнема твърде много време и ограничава общия брой на отговорите.

Групови анкети

Можете да съберете данни чрез групови изследвания, когато съберете група хора и ги ангажирате в дискусия за вашия продукт. Това също е един добър начин за събиране на данни. Информацията при този метод се получава значително по-бързо отколкото в личното интервю. Организацията им обаче е по-трудна.

Какво искате да постигнете чрез вашия бизнес?

Преди създаването на маркетингов план, задължително трябва сте наясно с това, каква е вашата мисия. Разбира се, целите на който и да е бизнес включват преди всичко реализирането на печалба, но все пак трябва да се обосновете, защо сте избрали да продавате точно определен продукт или услуга.

Маркетинговият план трябва да определи и опише подробно всички продукти или услуги, които ще бъдат пуснати в продажба. Ето няколко въпроса, които ще ви бъдат от полза:

 • Каква е формата, цветът, размерът и т.н. на моя продукт?
 • Има ли някакви търговски марки или патенти моят продукт?
 • Какво отличава моя продукт / услуга от други подобни продукти / услуги?
 • Какви други характеристики притежава продукта / услугата?

 

Опишете в детайли вашия целеви пазар

Тук е мястото, където да използвате вече готовата информация от проучването на пазара. С данните, които сте събрали, започнете да правите наблюдения и изводи за пазара (ите), която искате да въведете. Какъв процент от хората, които интервюирахте или анкетирахте заявиха,  че ще купят вашия продукт или услуга? Колко от тях казаха, че той ще им бъдат от полза? Дали вашият продукт или услуга ще бъдат нещо, от което потребителите имат голяма потребност?

Тук ще си направите изводите дали вашият продукт или услуга са жизнеспособни в избрания целеви пазар и дали смятате, че те има шанс да постигнат целите си.

Определете демографията на вашия целеви пазар. Става дума за възрастов диапазон, образование, доходи, социално общуване и т.н. Може би вашият целеви пазар е локализиран в определена област? Или може би сте се насочили към общ пазар с международни граници? Опишете тенденциите в поведението на вашия целевия пазар. Колкото повече се задълбочите, толкова по-добре ще можете да отговорите на неговите нужди.

Определяне на конкуренцията

Ефективния маркетингов план включва изключително доброто познаване на вашите конкуренти. Проучете в детайли основните си конкуренти и техните продукти. Определете техните силни и слаби страни. С какво продуктите или услугите им са по-добри от вашите? Какви са приликите между вашите и техните продукти? По какво се различават? Определете основните разлики, които определят вашите продукти като уникални и помислете как можете да подобрите качеството им така, че да надминат качеството на конкуренцията.

Написване и изпълнение на маркетинговия план

Реклама и рекламни стратегии

Какви форми на реклама /или промоции/, ще ви бъдат необходими за да изпълните вашия маркетингов план? Имате нужда от добра идея, рекламна стратегия, която със сигурност ще достигнете до целевата си аудитория.

Ето няколко идеи:     

 • Демонстрации
 • Презентации / семинари
 • Брошури или флаери
 • Вестникарски реклами
 • Публикувани статии (печатни и онлайн)
 • Радио реклами
 • Телевизионни реклами (местни / регионални / национални)
 • Организиране на игри и конкурси в уебсайт или социални мрежи / Facebook/
 • Търговско изложение

Отделните маркетингови тактики:

Тактически план

Когато формирате общата рекламна схема за своя маркетингов план, вие също така трябва да създадете и тактически план. Това е подробен план на стъпките, които възнамерявате да предприемете, подкрепен със съответните дати. Например, ако ще използвате търговските изложения за вашите бизнес цели, трябва да се информирате за това къде и кога ще се състоят и да планирате на кои от тях /и в кои градове/ бихте могли да присъствате.

По същия начин, ако планирате ли да рекламирате в местния вестник трябва да определите честотата на рекламите. Може би ви е необходимо да поръчате реклама всяка седмица? Всеки месец? Само преди празниците? Колко радио спотове планирате да запишете? Бъдете конкретни с тактиката си, само така ​​ще знаете точно какво правите, когато започнете с изпълнението на своя маркетингов план.

Определянето на бюджета

Колко ще ви струва всичко това? Вземането на решение за бюджета е едно много важно решение.

Контрол и проследяване на резултатите

Без метода на контрол и проследяване на резултатите всеки един маркетингов план би бил непълен. Два пъти годишно преразглеждайте плана и определете на какви интервали ще сравнявате действителните продажби с тези, които сте прогнозирали. Определете график за срещи с персонала за преглед и актуализация на плана. Не забравяйте, че маркетинговият план е този, който ще ви води по отношение на действията, наблюденията, оценката и така нататък. Той ще бъде вашият бизнес водач в постигането на успешни продажби.

Себестойност, ценообразуване, калкулации