Финансовият план е тази част от един бизнес план, в която се прави финансов анализ и прогнози за финансовото състояние на фирмата. Тук именно се предоставя и информация за баланса на фирмата, за приходи и разходи и за парични потоци (или техните прогнози).

В зависимост от конкретните нужди във връзка с изготвянето на бизнес план, тук следва да се даде информация за:

  • Източници на финансиране. Заемен капитал ли се използва? Акционерен? Собствен? Ползват ли се субсидии?
  • Погасителен план. Как ще се погасяват заеми в случай на наличие на заемни средства?
  • Прогнозни приходи и разходи. Приходи от продажби по продукти (стоки или услуги). Разходи за заплати, наеми, суровини, материали, складови разходи, маркетингови разходи, наеми, консумативи, поддръжка и др.
  • Прогнозни парични потоци. Какви са тенденциите за паричните наличности по месеци, възоснова на прогнози за очаквани приходи спрямо предполагаеми разходи.

Финансовият план следва да бъде изготвен с помощта на таблици, да е стегнат, разумен и добре аргументиран.

Финансовия план помага да се определи, колко парични ресурси са необходими за реализацията на бизнеса и как ще бъдат разпределени оптимално по периоди.

Финансовият план дава представа за очакваната печалба.

Финансовият план представя:

  • Прогноза за обема на продажбите
  • Баланс на паричните средства (анализ и прогноза на паричните потоци)
  • Таблица с данни за приходите и разходите
  • Баланс на активите и пасивите на фирмата
  • Графика на критичната точка (break-even point).

 

Всички посочени данни трябва да съответстват на посочените резултати и прогнози в предишни части на бизнес плана. Всяко едно отклонение ще се забележи лесно и ще подложи на съмнение достоверността на предоставяната информация.

Придържайте се към подготовката на три варианта за развитие на вашия бизнес. Песимистичен, оптимистичен и реалистичен.

Баланс на паричните потоци.

Прогнозните парични потоци са много по-важни, отколкото прогнозираната печалба. Балансът на паричните потоци позволява да се оцени точно размерът на средствата, които са необходими за осъществяването на бизнеса.

Главната задача на този баланс е да провери до каква степен постъпленията и изразходването на парични средства са синхронизирани във времето.

Балансът на паричните потоци ни дава сигурност за ликвидността на фирмата при осъществяването на проекта. Под ликвидност в конкретния случай се разбира способността на фирмата да погасява своевременно задълженията си към кредиторите, използвайки наличните и постъпващите във фирмата средства.

Анализирайки планираното равнище на продажбите в бизнес плана, в баланса на паричните потоци ясно ще се обособят периодите, в който фирмата има необходимост от допълнително финансиране. Част от необходимото финансиране може да бъде осигурено от средствата на фирмата, част от банкови кредити или от задържане на плащанията към доставчици.

Детайлизираният прогнозен отчет за паричните потоци, ако е разбираем, реалистичен и изпълним от фирмата, може да привлече вниманието на инвеститорите към проекта.

Въпросът е не дали са възможни временни парични затруднения (във връзка с влиянието на сезонни фактори или закупуването на активи). Въпросът е как фирмата планира да преодолее тези етапи и доколко подхода и е реалистичен.

Когато прогнозния паричен поток е готов, то следва да се провери чувствителността на бюджета при изменението на различни фактори. Какво би се случило с прогнозните парични постъпления при спад в обема на продажбите, рязко снижаване на пазарните цени на предлаганите стоки или услуги, промяна на нормата на печалба. Балансът на паричните потоци позволява да се определи ефективността от вложените средства.

Анализ на критичната точка

Анализът на критичната точка (Break-Even Point Analysis) разглежда приходите и разходите от друг ракурс – какво е количеството стоки и услуги (в бройки, тегловни единици или в левове), което фирмата трябва да реализира, така че да бъдат покрити разходите.

При изготвянето на анализа на критичната точка се изхожда от следното уравнение:

R*Q = F + V *Q

където: R – приходите от продажба на единица продукция

Q – обем на продажбите

F – постоянни разходи на фирмата

V – променливи разходи за една единица продукция.

След като горната формула се преработи, се получава:

Q =        F

R – V

Пример: Ако едно предприятие произвежда продукция, която се продава по цена 1 лв. за килограм, при което постоянните разходи са 2500 лв. за месец, а променливите – 0,65 лв. за килограм (65% от продажната цена), то критичният обем продажби ще бъде 7143 килограма. Следователно ако фирмата не достигне този обем през месеца, няма да бъде в състояние да покрива всичките си постоянни разходи. Анализът на критичната точка, или анализът на равновесието, както е известен още, дава нагледна информация на “зоната на загуби” и “зоната на печалби”. Вдясно от критичната точка фирмата работи “на сигурно”, докато вляво, тя е застрашена от фалит. В зоната на критичната точка не се регистрира нито печалба, нито загуба.

Q =     2500     = 7 143,00кг.

1 – 0.65

Нагледно формулата може да бъде изведена в графика.

Всеки Финансов план, независимо от мащаба на дейността, е план, в който се описва какви средства ще постъпят в този бизнес. Също така показва как тези средства ще бъдат използвани ефективно, и как тези средства се разпределят като разходи. Основната цел на Финансовия план е да се изложат целите по отношение на приходи и разходи, така че на края на планирания период Вашият бизнес да бъде на печалба. С други думи, това, което влиза като приход, да е повече от това, което излиза като разход.

Стратегия, политика и целеполагане