Стратегия, политика и целеполагане

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

Дефиниция на стратегическо планиране.

Стратегическото планиране е проактивен процес на оценка на настоящите условия, в които се намира организацията, определяне на желаното бъдеще и определяне на действията, които ще доведат до постигането на това бъдеще. То отговаря на следните въпроси:

  • Къде сме сега?
  • Къде отиваме?
  • Как ще стигнем до там?
  • Как се справяме?

Защо се прави стратегическо планиране?

Стратегическото планиране позволява на ключовите сътрудници в организацията да оставят настрана ежедневната оперативна работа, за да оценят „голямата картина”; да предвидят опасности, които могат да застрашат организацията и да ги избегнат; да разпознаят и използват възможности и насоки на работа, които в ежедневието се пропускат. Един добър стратегически план изяснява организационните цели и ценности и задава основните дългосрочни насоки на работа на хората в организацията.

Кога се прави?

Стратегическото планиране може да се прави периодично (веднъж годишно) или винаги, когато организацията е изправена пред сериозни промени. В идеалния случай, стратегическото планиране трябва да е приключило преди започването на процеса на разработване на бюджета – по този начин могат да се отделят необходимите финансови средства за дейностите, заложени в плана. Стратегическото планиране не е еднократен акт. За да бъде ефективно, то трябва да се превърне в непрекъснат процес, който е част от работата на организацията.

От кого се прави?

В процеса на стратегическо планиране са въвлечени различни ключови хора от организацията – например изпълнителният директор на организацията, управител, координатори на програми, счетоводителят, сътрудници, клиенти, доставчици и др. За да бъде ефективно стратегическото планиране, е необходимо ръководството на организацията активно да участва в него.

 

Стратегически план

Процесът завършва с продукт – стратегически план. Планът включва и конкретни действия, които биха имали решаващ ефект за общата посока на развитие на организацията. Прието е, че за изработване на такъв план организацията трябва да инвестира между 4 и 6 месеца, разбира се, с различна интензивност и брой участници. След одобрението му, стратегическият план се превръща в основният документ за стратегическото управление на организацията.

 

Основни принципи

Основните принципи на стратегическото планиране са:

  • Предварително оптимизиране на управленските процеси
  • Пълно въвличане на потребителя от най-ранните етапи на разработките и фокусиране върху неговите нужди, потребности и изисквания.
  • Създаване на условия за измерване на икономическия ефект от новите технологии
  • Активно използване на пазарно утвърдени и ефективни продукти
  • Използване на адаптивни, иновационни и модулни технически решения

 

Етапи на стратегическото планиране

 

Етап 1: Организиране на планирането

Определяне и обезпечаване на планиращия екип; Определяне на приоритетите на плана; Подготовка на материали; Определяне на период за изработване на плана и техническото обезпечаване;

Етап 2: Описание на ситуацията

Преглед на историята; Представяне на актуалната ситуация – визия, мисия, услуги и продукти; Преглед на мисията; Формулиране на визия; Намиране и дефиниране на мисията на организацията от гледна точка на потребителя;

Етап 3: Анализ на средата

Анализ на вътрешната и външната среда; Характеристики на външната среда – степен на неопределеност; Оценка на взаимодействието със средата; Подготовка на прогноза за промяна на средата;

Етап 4: Формиране на стратегическия избор

Основните въпроси за бъдещето; Избор на обща стратегия и матрица за взаимодействие; Подготовка на текста на стратегическото намерение;

Етап 5: Развитие на стратегията

Определяне на стратегическите цели; Развитие на стратегии; Изработване на план за действие;

Етап 6: Разработване на система за наблюдение и оценка

Интегриране на плана за действие; Планът за действие се ревизира на основата на ревизирания функционален модел. Интеграция на тези планове е процес на съгласуване. Привеждане в действие на организационните ресурси и действия в съответствие със стратегическите цели;

Етап 7: Планиране на работа в извънредни ситуации

Определяне цели на оценка; Определяне индикатори за оценяване; Изработване на план за наблюдение и оценка;

Етап 8: Планиране на работа в извънредни ситуации

Дефиниране на хипотези за извънредна ситуация; Описание на предприетите мерки за справяне с извънредни ситуации; Планиране на допълнителни мерки, които да допринесат за бързото и ефективно справяне с извънредни ситуации;

Етап 9: Внедряване на стратегически план

Реализация на стратегическия план във всички организационни звена и на всички равнища. Свързване на плана с плановете за работа на всички структурни формирования;

Разпределяне на инвестициите за правилно бизнес развитие